ബ്ലെഡിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നു